Goldvestthai

โกลด์เวสท์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) ออกแบบและติดตั้งระบบขนถ่ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทของลูกค้า อาทิ อุตสาหกรรมการผลิต ระบบคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า อำนวยความสะดวกด้านการจัดการโลจิสติกส์ ห้องเย็น และการก่อสร้าง สามารถเลือกและออกแบบระบบขนถ่ายสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละธุรกิจ โกล์ดเวสท์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา