Goldvestthai

Dock Leveler สะพานปรับระดับโหลดสินค้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้าและโรงงาน สำหรับเชื่อมต่อระหว่างรถขนส่งสินค้ากับตัวพื้นของคลังสินค้าสำหรับโหลดสินค้าเข้า-ออก ตัวสะพานสามารถปรับระดับความสูงได้เหมาะสมตามต้องการ ทำให้พื้นที่การโหลดเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว มีความปลอดภัยสูง สามารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับระบบการขยายตัวของโลจิสติกส์ และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ